Đề kiểm tra cuối học kì 1 - lớp 5- Năm học 2014-2015

                            
                        ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
                                         NĂM HỌC 2014 – 2015
                                          MÔN: TOÁN – LỚP 5
                                              Thời gian: 40 phút
 
Họ và tên: ……………………………………………………………..
                   Lớp:……   Trường Tiểu học Thịnh Sơn.
       Điểm
 
                             Lời nhận xét của giáo viên
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) 
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1) Chữ số 8 trong số thập phân 95, 824 có giá trị là:­­
          A.                 B.                   C.                     D.  8
2)   viết dưới dạng số thập phân là:
          A.  3,900              B.  3,09                C.  3,9                  D.  3,90
3) 3 phút 20 giây = ………giây. Số viết vào chỗ chấm là:
          A.  50                             B.  320                 C.  80                             D.  200
4) Tỉ số phần trăm của 13 và 20 là :
A.  0,65%              B.  6,5%                 C.  65%                  D.  650%
5)        3km 3m = .....km­­.   Số thập phân viết vào chỗ chấm là:
A.  30,30                 B.   3,300                C.  3,003                 D.  300,3
6)     23,34 < ... <   24,45. Số tự nhiên thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
A.  23                      B.  24                       C.   25        
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)
 Bài 1.( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:
          a)       286,34 + 521,85                      b)      516, 4 – 350,28
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c)       25,04 x 3,5                              d)      45,54 : 1,8
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 Bài 2. (1 điểm) Điền dấu thích hợp vào chỗ trống
       
?
 


=
3.
                             a) 83,2 ……… 83,19                        b) 48,5 ……….. 48,500
                             c) 7,843 …….. 7,85                          d) 90,7 ……….. 89,75  
Bài 3  (1 điểm). Tính giá trị biểu thức sau:
                374,22 : 15,4 + 92,04  0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Bài 4 (2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 25 m, chiều rộng là 15 m. Người ta dành 25 % diện tích mảnh vườn đó để trồng hoa. Hỏi diện tích trồng hoa là bao nhiêu mét vuông?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   Bài 5 (1 điểm). Cho một số có hai chữ số. Nếu ta viết thêm chữ số 1 vào bên trái  của số đó ta được một số mới gấp 6 lần số đã cho. Tìm số đã cho.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   Bài thử sức ( không tính điểm). Cho một số có hai chữ số. Nếu ta viết thêm chữ số 1 vào bên trái và bên phải của số đó ta được một số mới gấp 21 lần số đã cho. Tìm số đã cho.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
                                                                                Giáo viên chấm:
                      
                                    
                                      Đáp án thi kiểm tra giữa kì I
                                                  Môn :  Toán lớp 5
 
 I. Phần thi trắc nghiệm. ( đúng mỗi câu 0,5 đ)
 Câu 1.  khoanh vào C  ( 0,5 điểm)
 Câu 2.  khoanh vào B ( 0,5 điểm)
 Câu 3.  khoanh vào D ( 0,5 điểm)
Câu 4 . khoanh C       ( 0,5 điểm)                   
Câu  5. Khoanh C       ( 0,5 điểm)                      
Câu  6. Khoanh B   ( 0,5 điểm)
 II. Phần tự luận.
 Bài 1.(2 điểm)
 Tính đúng:
a. 808,19   ( 0,5 điểm)                       c. 87,640     ( 0,5 điểm)
b. 166,12   ( 0,5 điểm)                     d. 25,3        ( 0,5 điểm)
 Bài 2. (1 điểm) Điền đúng dấu vào  mỗi chỗ trống trong mỗi ý cho 0,25 điểm
 a) 83,2 …>…… 83,19                               b) 48,5 ……=….. 48,500
c) 7,843 …<….. 7,85                                   d) 90,7 …>…….. 89,75
 Bài 3 (1 điểm)
     374,22 : 15,4 + 92,04  0,5
    =24,3    +              46,02 ( 0,5điểm)
    =     70,32                 ( 0,5 điểm)
Bài 4 (2 điểm)
                                        Giải.
                          Diện tích mảnh v­ườn là:
                                 25   15 = 375 m2  (0,5 điểm)          
                         Diện tích trồng hoa là:
                                375 : 100   25 = 93,75 m2(1 điểm)                                      
                                                           Đáp số : 93,75 m2 (0,5 điểm)  
Bài 5:  Gọi số phải tìm là ab ( a > 0)
                 Theo bài ra ta có               ab  6 = 1ab
                                                           ab x 6 = 100+ ab
                                                           ab x 6 – ab = 100
                                                           ab x 5 = 100
                                                           ab = 100 : 5 = 20
 Vậy số cần tìm là 20 ( HS có thể giải bằng cách khác)
        Bài thứ sức:   (Không tính điểm)                 
                 Gọi số phải tìm là ab ( a > 0)
                 Theo bài ra ta có               ab  21 = 1ab1
                                        ab  21 = 1000  + ab   10 + 1
                                       ab  21 - ab   10 = 1000 + 1   
                                                ab  11  = 1001
                                                ab = 1001 : 11
                                                ab= 91
                                        Vậy số phải tìm là 91
                    
 
                      
                            ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
                                         NĂM HỌC 2014 – 2015
                              MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ – LỚP 5
                                              Thời gian: 60 phút
 
Họ và tên: ……………………………………………………………..
                   Lớp:……   Trường Tiểu học Thịnh Sơn.
       Điểm
Lịch sử:……..
Địa lí:……....
Tổng:………
                             Lời nhận xét của giáo viên
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Phần 1: Lịch sử ( 5 điểm)
Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1.  Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên soái”?
          A.  Tôn Thất Thuyết                B.   Phan Đình Phùng
          C.   Hàm Nghi                         D.   Trương Định
2.  Người tổ chức phong trào Đông Du là:
          A.  Phan Châu Trinh                B.   Nguyễn Trường Tộ
          C.  Phan Bội Châu                             D.   Nguyễn Tất Thành
3.  Ai là người đề nghị vua Tự Đức canh tân đất nước?
A.    Phan Đình Phùng                      B. Trương Định
C.   Phan Bội Châu                          D.  Nguyễn Trường Tộ.
Câu2: Hãy nối tên các sự kiện ở cột A với các mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.
A               B
Ngày thực dân pháp bắt đầu nổ súng xâm lược nước ta    Ngày 2 tháng 9 năm 1945
 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.   Ngày 1 tháng 9 năm1858
 Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước   Ngày 19 tháng 8 năm 1945
 Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội dành thắng lợi    Ngày 5 tháng 6 năm 1911
 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập    Ngày 3 tháng 2 năm 1930
Câu 3:
a. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Nêu  ý nghĩa  của chiến thắng biên giới năm 1950.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
Phần 2: Địa lý ( 5 điểm).
Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1.  Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:
A.    Trung Quốc, Lào, Thái Lan
B.    Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia
C.    Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia
D.    Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia
2.  Trên phần đất liền nước ta:
          A.      diện tích là đồng bằng,   diện tích là đồi núi.
          B.      diện tích là đồng bằng,   diện tích là đồi núi.
          C.      diện tích là đồi núi,   diện tích là đồng bằng.
3.  Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:
A.    Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
B.    Nhiệt độ cao, có nhiều gió mưa.
C.    Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.
D.    Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.
Câu 2:  Em hãy nêu vai trò của biển.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: Kể tên một số điểm du lịch ở tỉnh em?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
                                                     Giáo viên chấm:
 
 
 
 
                              Đáp án và biểu điểm LS &ĐL 5
    I. Lịch sử:
Câu1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:( Khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 đ)
1. Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên soái”?
                   D. Trương Định
2. Người tổ chức phong trào Đông du là:
          C. Phan Bội Châu                   
3. Ai là người đề nghị vua Tự Đức canh tân đất nước?
D. Nguyễn Trường Tộ
Câu 2:( 2 điểm). Hãy nối tên các sự kiện ở cột A với các mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.
Ngày thực dân pháp bắt đầu nổ súng xâm lược nước ta (1/9/1858)
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.(Ngày 3 tháng 2 năm 1930)
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước(Ngày 5 tháng 6 năm 1911)
Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội dành thắng lợi(Ngày 19 tháng 8 năm 1945)
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập(Ngày 2 tháng 9 năm 1945)
Câu 3: (0,5đ)
a.Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu?Do ai chủ trì ( 0,5 đ)
Cuộc hợp nhất các tổ chức cộng sản diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì
Ở Hồng Kong trung Quốc  Do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.
b. Nêu  ý nghĩa  của chiến thắng biên giới năm 1950 .( 1 đ)
-         Ý nghĩa: -Cho thấy cách mạng Việt Nam ngày càng vững mạnh
-         -Khai thông đường biên giới Việt Trung
-         Chiến thắng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta.
I.                  Địa lý
Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:( Khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 đ)
1. Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:
Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia
2. Trên phần đất liền nước ta:
          C.   diện tích là đồi núi,   diện tích là đồng bằng.
3. Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:
Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
Câu 2(1,5 đ). Em hãy nêu vai trò của biển.
   - Biển điều hòa khí hậu
 - Biển là nguồn tài nguyên lớn, cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm,
-Biển là đường giao thông quan trọng. - Ven biển có nhiều nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn.
Câu 3 (1,5): Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản
-Vùng biển rộng có nhiều hải sản
-Mạng lưới sông ngòi dày đặc
-Người dân có khinh nghiệm đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
--Nhu cầu thủy sản ngày càng tang
Câu 4: HS kể được tên một số điểm du lịch ở tỉnh Nghệ An ( 0,5 )
 
                        
                       BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
                                         NĂM HỌC 2014 – 2015
                                      MÔN: KHOA HỌC – LỚP 5
                                            Thời gian: 40 phút
 
Họ và tên: ……………………………………………………………..
                   Lớp:……   Trường Tiểu học Thịnh Sơn.
       Điểm
 
                             Lời nhận xét của giáo viên
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất:
Câu 1: Khói thuốc lá gây hại cho người hút như thế nào ?
a.   Da sớm bị nhăn                                     b.   Hơi thở hôi
c.   Răng ố vàng, môi thâm                          d.   Cả a, b, c đều đúng.
Câu 2: Bệnh viêm gan A lây qua đường nào ?
a.   Hô hấp                                                   b.  Tuần hoàn
c.   Tiêu hoá                                                d.  Bài tiết
Câu 3: Nên làm gì để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì?
a.      Thường xuyên tắm giặt sạch sẽ.
b.      Hằng ngày phải rửa bộ phận sinh dục ngoài và thay quần áo lót.    
c.       Hằng ngày rửa mặt, gội đầu và thay quần áo.    
d.      Vệ sinh thân thể sạch sẽ; thường xuyên tắm, giặt, gội đầu; hằng ngày phải rửa bộ phận sinh dục ngoài bằng nước sạch và thay quần áo lót.
Câu 4: Chất dẻo có tính chất:
a.   Không dẫn điện, không dẫn nhiệt, nặng, rất bền, khó vỡ.
b.  Không dẫn điện, không dẫn nhiệt, nhẹ, rất bền, dẽ vỡ.
c.  Không dẫn điện, không dẫn nhiệt, nhẹ, rất bền, khó vỡ.
d.  Không dẫn điện, không dẫn nhiệt, nặng, rất bền, dể vỡ.
Câu 5: Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi học sinh cũng như mỗi công dân cần phải làm gì ?
a.      Tìm hiểu, học tập để biết rõ về luật giao thông đường bộ.
b.     Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ.    
c.      Thận trọng khi đi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu.
d.     Tất cả những ý trên.
Câu 6: Hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ một vài giọt giấm chua lên một hòn đá vôi?
a.  Đá vôi bị sủi bọt và có khí bay lên.                   b.   Đá vôi bị ăn mòn.
c.  Đá vôi chuyển thành màu đen.                d. Không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu7:  Rượu, bia có thể gây ra những bệnh gì ?
a.    Bệnh về đường tiêu hoá.
b.   Bệnh về tim mạch.
c.   Bệnh về thần kinh, tâm thần.
d.   Cả a,b,c đều đúng.
Câu 8: Bạn cần làm gì khi có kẻ muốn xâm hại mình?
a.      Đứng dậy tránh ra xa để cho kẻ đó không đụng  được đến người mình
b.     Nhìn thẳng vào kẻ địch xâm hại mình và nói to, hét lên kiên quyết” không được, dừng lại”, có thể kêu cứu.   
c.      Bỏ đi ngay    
d.     Thực hiện những điều trên cho phù hợp với từng hoàn cảnh.
Câu 9: Bảo quản những đồ dùng bằng thủy tinh bằng cách :
a.   Lau, rửa phải nhẹ nhàng                                           
b.   Không nên rửa, lau
c.   Lau, rửa phải nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh.
d.   Lau, rửa thoải mái.
Câu 10: Để làm cầu bắc qua sông, đường ray tàu hỏa người ta sử dụng vật liệu nào?
a. Nhôm                    b.  Đồng                  c.   Thép                           d.   Gang
 
PHẦN II: TRẢ LỜI CÂU HỎI: ( 5 điểm)
Câu 1: Để phòng tránh bệnh viêm gan A em cần làm gì ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
Câu 2: Để phòng tránh các bệnh do muỗi truyền, em cần làm gì?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 
                                                    Giáo viên chấm
 
 
 
 
ĐÁP ÁN KHOA HỌC CUỐI KÌ I
 
I. PHẦN I: (5ĐIỂM) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất.
1. d             2. c              3. d             4. c              5. d
6. a              7. d             8. d             9. c              10. c
 
 Phần II.        (5 điểm)
Câu 1 (2,5đ).   phòng bệnh viêm gan A bằng cách:
-Ăn chín, uống sôi
-Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện
Câu 2 (2,5 đ)
Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh không để ao tù nước đọng, diệt muỗi, diệt bọ gậy  và tránh để muỗi đốt. Đi tiêm phòng theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5
Thời gian: 60 phút
Họ và tên: ……………………………………………………………..
                   Lớp:……   Trường Tiểu học Thịnh Sơn.
       Điểm
Đọc:……..
Viết:……....
Tổng:………
                             Lời nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………….............
……………………………………………………………….............
……………………………………………………………….............
A. BÀI ĐỌC: (5đ)
 Em hãy đọc bài văn sau: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:
                                                  TỐI YÊU BUỔI TRƯA
       Buổi sáng, rất nhiều người yêu nó, yêu màn sương lãng mạn, yêu sự sống đang hồi sinh, yêu bầu không khí trong lành mát mẻ,…
      Buổi chiều, ngọn gió mát thổi nhẹ, hoàng hôn với những vệt sáng đỏ kì quái, khói bếp cùng với làn sương lam buổi chiều…Những điều này tạo nên một buổi chiều mà không ít người yêu thích.
     Tôi thích buổi sáng, và cũng thích buổi chiều, nhưng tôi còn thích cái mà mọi người ghét: buổi trưa. Có những buổi trưa mùa đông ấm áp, buổi trưa mùa thu nắng vàng rót mật rất nên thơ, buổi trưa mùa xuân nhẹ, êm và dễ chịu. Còn buổi trưa mùa hè, nắng như đổ lửa, nhưng chính cái buổi trưa đổ lửa này làm tôi yêu nó nhất.
    Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm vàng óng khoe sắc, tôi thấy thóc đã khô theo bước chân đi thóc của mẹ tôi. Rồi bố mẹ tôi cứ trông thóc mà chẳng dám nghỉ trưa. Nhờ buổi trưa này mà mọi người có rơm, có củi khô đun bếp, nhờ buổi trưa này mà thóc được hong khô, mọi người được no ấm, và hơn tất cả, nhờ buổi trưa này mà tôi hiểu ra những nhọc nhằn của cha mẹ tôi và của những người nông dân suốt đời một nắng hai sương.
     Tôi yêu lắm những buổi trưa hè!
                                                                                   Nguyễn Thùy Linh.
1. Bạn nhỏ trong bài cho rằng nhiều ng­ười yêu buổi sáng vì lý do gì?
a. Có màn s­ương lãng mạn, sự sống đang hồi sinh.
b. Có bầu không khí trong lành, mát mẻ.
c. Cả hai ý trên.
2. Theo bạn nhỏ, nhiều người yêu buổi chiều vì lý do gì?
a. Có ngọn gió mát thổi nhẹ, có ánh sáng hoàng hôn.
b. Có khói bếp cùng với làn sư­ơng lam.
c. Cả hai ý trên.
3. Dòng nào nêu đúng thời  gian bạn nhỏ  yêu thích nhất?
a. Buổi trư­a.           b. Buổi trư­a mùa hè.             c. Buổi trư­a  mùa đông.
4. Các từ in đậm trong câu " Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm vàng óng khoe sắc, tôi thấy thóc đã khô theo bước chân đi thóc của mẹ tôi:
a.  Danh từ.                          b. Tính từ.                           c.  Động từ.
5. "Đi thóc"  có nghĩa là gì?
a.  Đem thóc ra phơi.          b. Vun thóc lại thành đống             c. Giẫm lên thóc.    
d.  Dùng chân rê trên mặt sân có thóc đang phơi để trở đều cho thóc chóng khô.
B. BÀI VIẾT:(5 ĐIỂM).  Em hãy tả lại một ng­ười mà em yêu quý nhất .
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                     Giáo viên chấm
 
Đáp án thi cuối kì I môn Tiếng việt lớp 5.
 I. Phần thi đọc hiểu:
    Khoanh vào mỗi ý đúng sau cho 1 điểm.
 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
a a b c d
  
 
II. Phần thi viết.
 1.  Chính tả
 - Trình bày cả bài đúng, đẹp cho 1 điểm
 ( Tùy theo mức độ bài viết của học sinh để giáo viên cho điểm cho phù hợp.
 2. Tập làm văn.
 - Viết được phần mở bài theo yêu cầu: Giới thiệu đư­ợc người định tả ( đó là ai, có quan hệ với em nh­ thế nào?…)( 1 điểm)
 - Phần thân bài rõ ràng, tả đư­ợc đặc điểm ngoại hình, tính tình, hoạt động của người được tả (2 điểm)
   + Tả được đặc điểm ngoại hình( hình dáng, đôi mắt, mũi, làn da, mái  tóc…)
   + Tả, nêu hoat động,  tính tình, thói quen của người được tả…
  - Nêu thái độ, tình cảm của em với ngư­ời được tả.(1 điểm)
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây