Nhiệm vụ năm học 2015-2016 bậc Tiểu học - Phòng GD&ĐT Đô Lương

  UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 379 /PGD&ĐT – TH
V/v Hướng dẫn NVNH Giáo dục Tiểu học năm học 2015 – 2016.
 
                    
       Đô Lương,ngày 16 tháng 9 năm 2015
                          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học.
 
 Căn cứ Quyết định số: 2797 /QĐ- BGDĐT, ngày 3/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của  giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số        4323/BGD&ĐT- GDTH, ngày 25/ 8 /2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn nhiệm vụ GDTH  năm học 2015 - 2016;
Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-UBND. VX, ngày 11/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Biên chế năm học 2015 - 2016 đối với GDMN, GDPT và GDTX; Căn cứ Công văn số: 1626/SGD&ĐT- GDTH, ngày 14/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về Hướng dẫn nhiệm vụ GDTH  năm học 2015 - 2016;
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, chỉ đạo chung của Phòng GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ  năm học 2015 - 2016; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đối với Giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Đô Lương như sau:
 
A. NHIỆM VỤ CHUNG
Tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo NQ số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" .
Tiếp tục đổi mới quản lý theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ cho các nhà trường, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho giáo viên trong tổ chức các hoạt động giáo dục và đánh giá học sinh nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục tiểu học.
     Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục 2 buổi/ngày, bán trú, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo Quyết định 1517/QĐUB, ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, bán trú.
      Thực hiện có chất lượng các yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh thông qua chương trình giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động giáo dục trải nghiệm như sinh hoạt tập thể, vui chơi, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác.
Coi trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh; Hội khỏe Phù Đổng; Hồ sơ kiểm định chất lượng; Xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và cơ sở vật chất theo hướng hiện đại. Thực hiện vững chắc phổ cập GDTH theo Nghị định 20/2014 của Chính phủ và đúng theo tiến độ kế hoạch hoàn thành mức độ 2 vào năm 2015-2016. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí giáo dục.
Các chỉ tiêu cơ bản:
   1- Về phổ cập giáo dục tiểu học: Huy động 100% số trẻ 6-11 tuổi đến trường; thực hiện phổ cập GDTH : 33/33 xã thị trấn, trong đó mức độ: 3 có 30 xã, mức độ 2 có 3 xã, phấn đấu đạt huyện phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức cao.
   2- Về chất lượng dạy học: Phấn đấu hầu hết học sinh hoàn thành kiến thức kỹ năng các môn học, hoạt động giáo dục; hình thành và phát triển một số năng lực, một số phẩm chất và đánh giá định kỳ kết quả học tập cuối học kỳ và cuối năm học đạt yêu cầu trở lên. Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Tham gia các cuộc thi cấp tỉnh đạt kết quả tốt. Giao lưu OLIMPIC tiếng Anh, Hội khỏe Phù đổng đạt kết quả tốt.
   3- Thực hiện và mở rộng các chương trình CNGD TV lớp 1, VNEN, Ngoại ngữ cho lớp 3,4,5; Tin học có ít nhất 30 trường triển khai dạy từ lớp 3,4,5.
   4- Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên giỏi, 35/35 trường tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi. Tổ chức tốt Hội thi GVDG cấp huyện, 100% giáo viên biết ứng dụng CNTT vào dạy học và đổi mới phương pháp dạy học, SKKN tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả cao. 100% cán bộ giáo viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; không có giáo viên vi phạm kỷ luật.
    5- Xây dựng nhiều trường học theo hướng hiện đại, trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng: có thêm ít nhất 3 trường đạt chuẩn mức độ 2: Hiến Sơn, Hoà Sơn, Bắc Sơn, Tràng Sơn, Giang Sơn Đông...; 100% trường hồ sơ tự đánh giá và báo cáo kiểm định chất lượng, trong đó có thêm 10 trường được đánh giá ngoài.
    6- Đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học hướng vào học sinh, mỗi trường có một khẩu hiệu hành động và kế hoạch cụ thể và sát thực tế. Nâng cao năng lực hoạt động của hội đồng chuyên môn cấp huyện, cấp trường.
     7- 100% đơn vị đổi mới hoạt động ngoài giờ lên lớp; các đơn vị tổ chức bán trú và hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chăm sóc, tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 
B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 
1. Thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động
 Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Cần tập trung các nội dung :
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp. Tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Tiếp tục triển khai các biện pháp đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng và đánh giá công tác thi đua hàng tháng. Đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư 30/TT BGD&ĐT.
- Thực hiện tốt nội dung việc sinh hoạt tuần tư tưởng vào đầu năm học, tạo không khí dân chủ kỷ cương và trách nhiệm cá nhân trong tập thể, vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong các nhà trường. Tính gương mẫu trong đạo đức lối sống của mọi cán bộ, giáo viên nhân viên trong các nhà trường.
- Thực hiện tốt công khai, minh bạch trong quản lý nhân sự, quản lý chuyên môn, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài chính, quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị: 3131/CT-BGD&ĐT ngày 25/8/2015 về việc nhiệm vụ trọng tâm 2015-2016 của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ,giáo dục thường xuyên.
2. Thực hiện Chương trình giáo dục.
2.1. Biên chế năm học: Thực hiện theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND. VX, ngày 11/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 . Quyết định số: 903/QĐ- SGD&ĐT ngày 11/8/2015 của Sở GD&ĐT về thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2015-2016.
 Cụ thể đối với giáo dục tiểu học:
- Ngày tựu trường: 14/8/2015; riêng khối 1 thực hiện “tuần không” từ sau ngày tựu trường để giúp trẻ làm quen với môi trường học tập mới ở trường tiểu học, theo tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục và tuần đầu năm ở các khối lớp khác.
- Ngày bắt đầu năm học mới: 05/9/2015; Học kỳ I: Từ 05/9/2015 đến 16/01/2016 (có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác);
- Học kỳ II: Từ 18/01/2016 đến 22/5/2016 (có ít nhất 17 tuần thực học, 01 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, còn lại dành cho các hoạt động khác); Ngày kết thúc năm học: 31/5/2016. Xét hoàn thành chương trình tiểu học và bàn giao chất lượng tiểu học cho THCS  xong trước ngày 10/6/2016; tuyển sinh lớp 1 xong trước 31/7/2016.
- Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm: 5/9/2015; 15/10/2015; 20/11/2015;22/12/2015; 9/01/2016; 3/2/2016; 26/3/2016; 30/4/2016; 19/5/2016.
      - Các trường hợp nghỉ đột xuất do thiên tai, thời tiết dưới 10C hoặc lý do đặc biệt khác hiệu trưởng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em đồng thời báo cáo cấp trên Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Đổi mới hình thức dạy học, phương pháp dạy học .
- Chỉ đạo giáo viên thay đổi hình thức dạy học một số môn học chuyển đổi sang HĐGD và hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo hướng đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học: dạy ở trong lớp, nhà đa năng, phòng GD nghệ thuật, ngoài sân trường, v.v..nhằm tạo không gian thoải mái cho học sinh tham gia các hoạt động.
- Tiếp tục triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường  tiểu học theo Công văn 1668/SGD&ĐT-GDTH ngày 29/8/2014 về hướng dẫn triển khai PP “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn TNXH,Khoa học cấp tiểu học.
- Khuyến khích các trường tích cực xây dựng Mô hình tổ chức lớp học, tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, sử dụng không gian phòng học, xây dựng thư viện lớp học, cộng đồng tham gia các hoạt động của nhà trường theo hướng VNEN.
- Tập huấn và triển khai dạy môn Mỹ thuật theo Phương pháp mới đến 100% giáo viên các trường tiểu học. Tham gia các cuộc vẽ tranh, ý tưởng trẻ thơ do Bộ GD&ĐT phát động.
2.3. Xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục 2 buổi/ngày:
- Xây dựng mô hình trường học hiện đại phấn đấu đến 2020, 100% trường,lớp và học sinh tiểu học bán trú. Các trường tổ chức mô hình dạy học (35- 40 tiết/tuần) cho mọi học sinh, để dạy học 2 buổi/ngày và nâng tỷ lệ học sinh bán trú lên đến 50% xem đây là xu hướng phát triển của nhà trường hiện đại trong tương lai gần.
- Trên cơ sở thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ- BGDĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT, chuyên đề của Phòng về hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu học.
- Các trường chủ động xây dựng Chương trình giáo dục của trường mình, trình Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. Lưu ý một số điểm sau:
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình dạy học, giáo dục toàn diện ở nhà trường. Tổ chức dạy học phân hóa trong dạy học 2 buổi/ ngày.
- Bố trí tiết tự học có hướng dẫn vào cuối mỗi ngày nhằm giúp học sinh tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp theo tài liệu sử dụng thống nhất. Không giao thêm bài tập khó, bài tập nâng cao về nhà cho mọi đối tượng học sinh.
- Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; Chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống cho học sinh thông qua các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá. Bố trí ít nhất 01 tiết/tuần theo khối lớp để triển khai các nội dung giáo dục kỹ năng sống theo chỉ đạo Công văn hướng dẫn thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Các trường tổ chức bán trú, cho học sinh một cách linh hoạt, đa dạng hoạt động bán trú, có thể tổ chức các hoạt động như xem phim, xem tivi, đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian…cùng với nghỉ trưa trong thời gian giữa hai buổi học. Tổ chức tuyên truyền vận động, khéo léo, tự nguyện nhằm động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo hướng xã hội hóa có định hướng chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, có sự giám sát và công khai với các bậc phụ huynh.
Bảng gợi ý hướng dẫn tăng thêm số tiết học được phân phối (*)như sau:
Môn học và
HĐGD
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Chính khoá Tăng thêm Chính khoá Tăng thêm Chính khoá Tăng thêm Chính khoá Tăng thêm Chính khoá Tăng thêm
Tiếng việt 10 4 9 4 8 2 8 1 8 1
Toán 4 3 5 3 5 1 5 1 5 1
Đạo đức 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
TN&XH 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Khoa học 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Lịch sử& Địa lý 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
Âm nhạc 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1 1*
Mỹ thuật 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1 1*
Thủ công 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Kỷ thuật 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Thể dục 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0
HĐ tập thể, KNS 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0
Ngoại ngữ   0   0 4   4   4  
Tự chọn Tin học   0       2   2   2
Tự học có hướng dẫn   2*   2 *   2*   2*   2 *
Tổng số tiết BB/tuần 22 13 23 12 27 8 29 6 29 6
Tổng số tiết/tuần   35   35   35   35   35
2.4. Thực hiện nội dung và yêu cầu dạy học các môn học, hoạt động giáo dục toàn diện:
- Triển khai chủ trương chuyển định hướng dạy học cung cấp kiến thức sang dạy học hướng vào phát triển năng lực học sinh về năng lực tự phục vụ, tự quản;  năng lực giao tiếp hợp tác, năng lực tự học và tự giải quyết vấn đề.
- Thực hiện theo Công văn số 1738/SGDĐT- GDTH, ngày 09/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài chính khóa. Chú ý giáo dục học sinh hiểu biết và kỹ năng, thói quen phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích. Giáo dục học sinh thói quen hành vi tham gia giao thông an toàn kể cả đi bộ, đi xe đạp và ngồi sau xe máy.
- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm lo giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh theo các nội dung quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Giáo dục truyền thống, giáo dục kĩ năng sống; Giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; Giáo dục trật tự an toàn giao thông; giáo dục tiết kiệm năng lượng; giáo dục quyền trẻ em, giáo dục kỹ năng phòng tránh đuối nước và rèn luyện kỹ năng biết bơi trong trường tiểu học.
- Tiếp tục giáo dục kỹ năng học tập, hoạt động xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên; đảm bảo an ninh trường học. Tích cực triển khai giáo dục cho đối tượng phân hóa học sinh có khả năng vượt trội, có năng khiếu, phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém, không để học sinh bỏ học, học sinh không đạt chuẩn lên lớp.
- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường: Tổ chức các câu lạc bộ tìm hiểu và hát dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh, hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, Aerobic, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Xây dựng nguồn tư liệu để phòng truyền thống nhà trường hoạt động có hiệu quả.
- Thực hiện dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống qua các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần được lực chọn, đảm bảo vừa sức, theo cấp độ, có tác dụng giáo dục, không gây áp lực học tập đối với học sinh.
- Tiếp tục tổ chức đa dạng các sân chơi học tập như giao lưu thi “Viết nhanh, viết đẹp”,  “Văn hay, chữ tốt”, “Kể chuyện, diễn thuyết”  “Em yêu khoa học”; “Em yêu biển đảo quê hương” Olympic môn tiếng Anh. Tổ chức “Đêm trung thu nhớ Bác”. Rèn luyện thể lực qua các hoạt động thể thao như: “Câu lạc bộ Vovinam” “Câu lạc bộ cờ vua”, “Câu lạc bộ bóng bàn”, “Câu lạc bộ đá cầu”, “Câu lạc bộ bóng đá mi ni”, “Câu lạc bộ bơi lội”,  “Câu lạc bộ dân ca”. Việc xây dựng và phát triển các câu lạc bộ đảm bảo yêu cầu bền vững và có động viên nguồn kinh phí đa dạng để học sinh và phụ huynh tham gia trên tinh thần tự nguyện và có lợi cho học sinh, lấy lợi ích của học sinh làm tôn chỉ phấn đấu hoàn thiện.
- Tiếp tục quán triệt Thông tư 17 ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT, Quyết định 01/QĐ- UBND. VX, ngày 11 tháng 01 năm 2013. Chỉ thị 5105/CT- BGD&ĐT ngày 3/11/2014 của Bộ về chấn chỉnh việc dạy thêm bậc tiểu học. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, giáo viên vi phạm các quy định nêu trên.
2.5.Triển khai dạy học ngoại ngữ, Tin học:
a) Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 5600/QĐ- UBND. VX, ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh.
- Tạo điều kiện cho giáo viên đào tạo lại nâng cao trình độ ngoại ngữ. Khuyến khích giáo viên tự học theo các chương trình Online để nâng cao năng lực. Các giáo viên đạt chuẩn về năng lực tiếng Anh, đã được bồi dưỡng về dạy học tiếng Anh tiểu học được bố trí dạy Chương trình tiếng Anh với thời lượng dạy 4 tiết/tuần. Lưu ý dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói.
 - Về tài liệu và thiết bị dạy học: Thực hiện theo Công văn số 984/SGDĐT- GDTH, ngày 29/5/2014 của Sở GD&ĐT và  Công văn số 2442/SGDĐT- GDTH, ngày 24/10/2012 của Sở GD&ĐT việc khai thác, sử dụng và quản lý phòng học tiếng. Phòng GD&ĐT chỉ đạo, kiểm tra các trường trong diện được trang bị TBDH năm 2015 chuẩn bị CSVC phòng tiếng và việc sử dụng có hiệu quả thiết thực.
-  Hình thành sớm các câu lạc bộ tiếng Anh, tổ chức giao lưu giữa các trường trong cụm chuyên môn, tham gia thi IOE trên mạng intenetr...
b) Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học :
- Chương trình dạy học môn Tin học Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo lớp 3,4,5 mỗi tuần 2 tiết.
- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - CNTT dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu sáng tạo.
- Khuyến khích các trường Dạy học tăng cường ngoại ngữ, tin học ở những nơi có điều kiện và nhu cầu của phụ huynh, học sinh theo nguyên tắc tự nguyện, tự thỏa thuận vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc học các trung tâm ngoại ngữ có chất lượng.
2.6.  Dạy học, giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,
 Đối với học sinh có HCĐBKK: cần linh hoạt trong tổ chức dạy học, đánh giá phù hợp với từng loại khuyết tật, từng hoàn cảnh. Không đánh giá HS khuyết tật theo chuẩn KT- KN như học sinh bình thường khác mà chỉ ghi nhận những tiến bộ hoặc mặt sở trường của từng em. Học sinh khuyết tật phải có hồ sơ khuyết tật được trạm y tế phường, xã, thị trấn xác nhận. Nhà trường lập và sử dụng cuốn Hồ sơ theo dõi HS khuyết tật theo mẫu quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2.7. Triển khai thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014:
- Tiếp tục tuyên truyền đến cha mẹ học sinh và toàn xã hội về đổi mới đánh giá HSTH theo Thông tư mới nhằm giúp học sinh tự tin tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện để được phát triển toàn diện. Giảm áp lực về điểm số, thành tích đối với học sinh và cha mẹ các em.
- Tiến hành rà soát chất lượng ngay từ đầu năm học để GV có trách nhiệm giúp học sinh khắc phục mặt hạn chế về các kỹ năng cốt lõi. Nhà trường và giáo viên cần nắm chắc và quyết định cho học sinh lưu ban nếu thấy cần thiết, không để HS chưa đạt chuẩn lên lớp.
- Thực hiện việc tinh giản hồ sơ giáo viên, nâng cao trách nhiệm trong đánh giá đảm bảo các nguyên tắc đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, coi trọng động viên khuyến khích, kịp thời, công bằng, khách quan. Đánh giá toàn diện học sinh thông qua đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng và năng lực phẩm chất. Có sự kết hợp của giáo viên, cha mẹ học sinh nhưng giáo viên là quan trọng. Không tạo áp lực cho học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho giáo viên và cha mẹ học sinh. Triển khai 100% học sinh có sổ liên lạc hoặc phiếu liên lạc để trao đổi thông tin phối hợp với từng gia đình các em về quá trình học tập và rèn luyện.
-Thực hiện nghiêm túc các Công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư  30/2014/TT-BGDĐT (Công văn số 6169/BGDĐT-GDTH ngày 29/10/2014; Công văn số 7475/BGDĐT-GDTH ngày 25/12/2014; Công văn số 1534/SGDĐT-GDTH ngày 04/09/2015).
2.8. Sách và thiết bị dạy học:
1. Sách: quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh:
+ Lớp 1, 2 và 3: Tiếng Việt, Toán, TN-XH và vở tập viết.
+ Lớp 4 và 5: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Âm nhạc, Mĩ thuật, Kĩ thuật; khuyến khích sử dụng vở luyện chữ viết.
- Các môn học tự chọn: Môn Tin học sử dụng các cuốn “Cùng em học Tin học” quyển 1 và 2 của NXB.GD; Môn Tiếng Anh sử dụng theo tài liệu của Bộ GD&ĐT đối với các lớp 3, 4 và 5 học chương trình 4 tiết/tuần.
- Khuyến khích các trường áp dụng mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, “kệ sách lớp học”, “tủ sách di động” phù hợp. Cần tổ chức tốt việc quyên góp, huy động và sử dụng tủ Sách dùng chung, tạo điều kiện để học sinh nghèo mượn và sử dụng, điều kiện thực tế để thu hút, hấp dẫn và động viên, hướng dẫn học sinh đọc sách.
- Giáo viên cần quan tâm hướng dẫn việc sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách vở khi đến trường; tổ chức cho học sinh sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Những trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày cần cố gắng tổ chức cho học sinh để sách vở và đồ dùng học tập tại lớp.
- Công tác phát hành sách, tài liệu dạy và học phải thực hiện đúng tinh thần của Thông tư 21/2014/TT- BGDĐT, ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hướng dẫn, kiểm tra và xử lý sai phạm trong công tác phát hành sách. Hiệu trưởng các trường quyết định và chịu trách nhiệm lực chọn sách, ấn phẩm phục vụ dạy và học có chất lượng.
- Thực hiện nghiêm túc Công văn chỉ đạo số 481/SGD&ĐT- VP, ngày 08/4/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý, sử dụng phát hành sách giáo dục năm học 2015 – 2016.
- Các loại ấn phẩm, văn phòng phẩm dùng cho học sinh, nhà trường phải công khai về nhãn mác, chất lượng, giá cả để phụ huynh và học sinh lựa chọn. Nhà trường không được yêu cầu học sinh phải mua vở ô ly có logo của trường; không in hình phản cảm trên các ấn phẩm cung cấp cho học sinh. Tuyệt đối các trường không được phát hành sách, tài liệu, ấn phẩm ngoài luồng, không tự tiện tổ chức photocopi tài liệu làm tài liệu giảng dạy, nếu vi phạm Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Thiết bị dạy học:
- Tiếp tục tham mưu UBND các địa phương mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông. Chấm dứt tình trạng bàn ghế không đạt chuẩn (Y/C Bàn đôi ghế một)
- Các trường lập kế hoạch xác định thiết bị, ĐDDH tối thiểu theo quy định tại Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ GD&ĐT để mua bổ sung. và theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học của GV.
- Tổ chức sử dụng thường xuyên và có hiệu quả cao các trang thiết bị dạy học hiện đại đã cấp và tập huấn sử dụng. Khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học hiện đại, các thiết bị có yếu tố công nghệ thông tin, các phần mềm dạy học Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội .
- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học.
- Xây dựng và tổ chức các sân chơi vận động ngoài trời, trong đó có các loại đồ chơi, thiết bị vận động phù hợp với học sinh tiểu học.
3. Phổ cập giáo dục tiểu học
- Quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011, Nghị định 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của chính phủ về Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Thực hiện Kế hoạch Chống mù chữ và Phổ cập GDTH theo Quyết định số 565/QĐ- UBND.VX, ngày 06 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án chống mù chữ và phổ cập giáo dục tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2020. Quyết định số: 1400/QĐ-UBND-VX , ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện về việc Phê duyệt Kế hoạch "Phổ cập giáo dục trên địa bàn huyện Đô Lương giai đoạn 2012-2020.
 - Tham mưu để sớm kiện toàn Ban chỉ đạo, lập kế hoạch năm 2015 và đến năm 2020 theo Nghị định 20 của chính phủ  về PCGD - CMC để thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo PCGD trên địa bàn xã/ thị.
- Phối hợp giữa các bậc học Mầm non, Tiểu học và THCS để thực hiện nhiệm vụ PCGD-CMC trên địa bàn có hiệu quả. Các trường thực hiện nghiêm túc công tác bàn giao chất lượng giữa bậc học Mầm non với Tiểu học, giữa Tiểu học với THCS, giữa các khối lớp tiểu học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
4. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục.
- Chỉ đạo các trường đã được công nhận tiến hành rà soát lại các tiêu chuẩn theo Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012. Đối với những trường đã được công nhận sau 5 năm tổ chức kiểm tra lại theo quy định. Lập kế hoạch tham mưu UBND xã, thị trấn bổ sung những tiêu chí còn thiếu về tiêu chuẩn CSVC, xã hội hóa. Hoàn thành hồ sơ kiểm tra công nhận lại trước tháng 12/2015.
- Thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch xây dựng TCQG: trường Tiểu học Hiến Sơn, Hoà Sơn, đạt mức độ 2 trong tháng 12/2015; rà soát, phấn đấu cận chuẩn mức độ 2 gồm Tràng Sơn, Giang Đông, Bắc Sơn sẽ hoàn thành trong năm 2016 .
   - Tiếp tục xây dựng mô hình “Nhà trường hiện đại” gồm các đơn vị: Thị trấn, Yên Sơn, Xuân Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Văn Sơn, Lưu Sơn, Đông Sơn, Thượng Sơn. Đặng Sơn.  Có thiết bị của khu vui chơi riêng, có phương tiện công nghệ thông tin hiện đại, mỗi trường có phòng đa chức năng hoạt động thường xuyên và hiệu quả; có khu bán trú đạt chuẩn. Phấn đấu để có bể bơi trong nhà trường tiểu học; thường xuyên giáo viên và học sinh tập Erobic...tổ chức giao lưu trong các ngày lễ kỷ niệm trong năm học.
- Công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm định chất lượng trường tiểu học đối với các trường đã hoàn thành hồ sơ tự đánh giá, phấn đấu có thêm ít nhất 10 trường được Sở GD&ĐT tổ chức đánh giá ngoài. Trong tháng 9/2015 các trường đăng ký và báo cáo Sở GD&ĐT, phấn đấu hoàn thành  đánh giá ngoài trước tháng 12/2015.                        
5. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới  công tác quản lý
5.1. Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo:
- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT; CV số 1137 ngày 20/6/2013 của Sở đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả;
- Cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường: là giải pháp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thiết thực đối với giáo viên; qua đó, giáo viên được trải nghiệm, tham gia, được chia sẻ với phương châm “Học ở đồng nghiệp, học ở nhân dân ”.
- Tổ chức thực hiện: Hiệu trưởng (đối với SHCM trường), Cụm trưởng (đối với SHCM cụm trường) chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động SHCM trường, cụm trường. Hồ sơ SHCM gồm: Biên bản tường thuật các hoạt động SHCM, Sổ ghi chép cá nhân, các bản thu hoạch các chuyên đề  của GV.
- Tổ chức tốt việc đổi mới thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, với tinh thần dân chủ, khách quan, công bằng, đúng quy định, hạn chế những biểu hiện chưa tốt có thể xảy ra trong quá trình tổ chức.
- Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc tiểu học cấp trường theo thông tư 43/2012/TT-BGD&ĐT ngày 26/11/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi GDPT và GDTX.
5.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý cấp học:
- Tăng cường, giao quyền tự chủ cho cơ sở, đồng thời đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra chỉ đạo của cơ quan quản lý của Phòng. Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường, phân công và định mức lao động theo Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Tổ chức đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT- BGD&ĐT ngày 28/8/2014 Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.
- Quán triệt và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đánh giá: việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kết quả hoạt động các trường, cải cách hành chính, thực hiện pháp luật, các quy định chống tiêu cực; việc thu chi, sử dụng tài chính, tài sản, sách, thiết bị, chế độ chính sách; việc công khai, dân chủ, phối hợp; bồi dưỡng đội ngũ và đẩy mạnh ứng dụng CNTT.
-  Đối với cán bộ quản lí:
+ Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng bộ môn cấp huyện, xây dựng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ cốt cán về bồi dưỡng thường xuyên, giáo dục hoà nhập, giáo dục ngoài giờ lên lớp, cộng tác viên thanh tra trong tư vấn và thực thi nhiệm vụ.
 + Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện đổi mới quản lí giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí và tăng cường dân chủ cơ sở. Nâng cao năng lực về lập và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển trường học. Kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016.
+ Xây dựng nền nếp kỷ cương trong nhà trường, ý thức trách nhiệm người đứng đầu, báo cáo và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Mỗi cán bộ quản lý đều có sổ nhật ký công tác, có xác nhận khi đoàn kiểm tra cấp trên. Phòng GD&ĐT có sổ theo dõi CBQL tham gia hội họp và báo cáo thường xuyên và đột xuất.
+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác dự giờ thường xuyên và cùng giáo viên phân tích và đánh giá về tiết dạy nhằm rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng dạy-học ở mỗi tiết dạy-học; đảm bảo nguyên tắc kí duyệt giáo án sau khi đã dự giờ tiết dạy, thảo luận với giáo viên để giáo viên thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung giáo án.
 + Thực hiện tốt “Ba công khai” theo cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học theo quy định.
- Đối với cán bộ cốt cán, giáo viên:
+ Mỗi đơn vị trường học, mỗi tổ chuyên môn phải đảm bảo nền nếp, kỉ cương trong việc lập kế hoạch hoạt động giáo dục và thực hiện soạn giảng, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra việc thực hiện điều chỉnh dạy-học; đảm bảo tất cả giáo viên đều thực hiện việc lập kế hoạch bộ môn và soạn bài gắn chặt với thực tế dạy-học trên lớp, hồ sơ đầy đủ theo quy định chuyên môn và điều lệ trường tiểu học.
+ Tăng cường nền nếp và chất lượng sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề các cấp tổ khối, trường, cụm trường. Yêu cầu các tổ chuyên môn phải có kế hoạch, biện pháp và các chuyên đề cụ thể để nâng cao trình độ nghề nghiệp và chất lượng giáo dục.
6. Các hoạt động khác
6.1. Phòng sẽ tổ chức Thi Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, cụm huyện trong tháng 11/2015  để chọn vận động viên dự thi cấp tỉnh vào tháng 12/2015.
6.2. Tổ chức các hoạt động giao lưu tại trường tiểu học để tạo điều kiện cho mọi học sinh có cơ hội tham gia, phát triển năng lực riêng của mình. Không sử dụng kết quả giao lưu làm căn cứ xét thi đua đối với lớp, trường để tránh áp lực cho HS và GV.
6.3. Xây dựng thư viện nhà trường theo các mô hình Thư viện di động sân trường, Thư viện xanh, Thư viện lớp học nhằm tạo thuận lợi cho học sinh được đọc sách trong các giờ sinh hoạt đầu buổi, giờ ra chơi. Bổ sung sách truyện thiếu nhi, sách tham khảo từ các nguồn hợp pháp. Khuyến khích học sinh góp sách truyện đã đọc vào thư viện để tăng nguồn sách thường xuyên cho trường, lớp.
6.4. Công tác bảo hiểm và chăm lo sức khoẻ học sinh; công tác y tế học đường thực hiện đạt kế hoạch được giao và hướng dẫn liên ngành về công tác y tế học đường. Thực hiện công tác an toàn cho trẻ trong suốt năm học, phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích.
6.5. Đảm bảo nghiêm túc công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu chuyên môn. Sử dụng các phần mềm quản lý nhà trường, phần mềm phổ cập giáo dục .
6.6. Thực hiện Quyết định: 1517/QĐ-UBND –VX ngày 20 /4/2015 về Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày và bán trú bậc tiểu học. Công văn hướng dẫn liên ngành số: 1107/LN- GD&ĐT-TC ngày 14 / 7 /2015 về hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi trong nhà trường năm học 2015-2016 của Sở GD&ĐT và Sở tài chính. Thực hiện đúng hướng dẫn số: 821/HD- UBDN- VX ngày 9/9/2015 về hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi trong nhà trường năm học 2015-2016 của UBND huyện Đô Lương. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xẩy ra tình trạng lạm thu, dạy học thêm trong trường tiểu học.
Văn bản chỉ đạo này kèm theo lịch công tác của năm học được triển khai thực hiện đến tận cán bộ, giáo viên các trường tiểu học. Trong quá trình thực hiện, những vấn đề vướng mắc cần được thông tin kịp thời về Phòng để thống nhất chỉ đạo./.
Nơi gửi:                                                                               KT. TRƯỞNG PHÒNG
+ Như kg (Để t/h);                                                                                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
+ Phòng GD Tiểu học Sở (Để b/c)                                                  
+ Trưởng khối VX  (để b/c)
+ Lãnh đạo phòng, CV tiểu học (Để chỉ đạo)                                                          (Đã ký)                              
+ Lưu VT.                                                                                      
                                                             
                                                                    Nguyễn Xuân Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015 – 2016, CẤP TIỂU HỌC.
             (Kèm theo Công văn số: 379 /PGD&ĐT- TH, ngày 16 /9/2015 )
Thời gian Nôi dung công việc Ghi chú
Tháng 8/2015 + Tựu trường từ 14/8/2015
+ Tập huấn  GV về Dự án VNEN tại trường; về dạy học CGD môn TV lớp 1
+ Tập huấn bồi dưỡng hè 4 chuyên đề, công tác quản lý dạy học 2 buổi/ngày.
+ Tập huấn CBQL và Hội nghị triển khai NVNH 2015 – 2016
+ Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng, mua thiết bị dạy học và SGK HS.
 
Tháng 9/2015 + Khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 05/9;                                     + Thực hiện chương trình năm học mới từ 05/9/2015;
+ Triển khai các hoạt động GD nhân tháng ATGT; phòng chống bão lụt, BHYT.
+ Duyệt KHDH 2buổi/ ngày và Định mức lao động.(10-20/9)
+ Tập huấn về dạy học NN lớp 3, 4, 5. Tập huấn mỹ thuật, trẻ khuyết tật
+ Các trường nạp báo cáo phổ cập GDTH năm 2015 (20-30/9)
 
Tháng 10/2015 + Thi chọn GVDG trường.(1-20/10)
+ Đăng ký đề cương SKKN.
+ Kiểm tra NVNH và TCQG ở các trường Hòa Sơn, Hiến Sơn.
+ Kiểm tra hỗ trợ kỷ thuật  dạy TV 1- CN và  KT tư vấn các trường đăng ký ĐGN
+Tổ chức  SHCM cụm trường lần I
+ Các trường hoàn thành Báo cáo tự kiểm định chất lượng báo cáo Sở GD&ĐT.
 
Tháng 11/2015 + Hội thi GVDG  cấp huyện vòng lý thuyết và SKKN. (11-15/11)
+ Huyện, tỉnh kiểm tra công nhận PC GDTH cho các xã/ thị.
+ Tổ chức chào mừng ngày NGVN, Kỷ niệm lịch sử 70 năm giáo dục cách mạng.
+ Thi HKPĐ cấp trường và cụm trường.(1-10/11).
+ Thi HKPĐ cấp huyện (10- 20/11).
 
Tháng 12/2015 + Kiểm tra TCQG tại các trường Tràng Sơn, Quang Sơn, Giang Đông, Bắc Sơn.
+ Hội thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp huyện tại các cụm thứ nhất (1-10/12)
+ Hội thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp huyện tại cụm thứ hai. (22-30/12)
+ Kiểm tra thực hiện TV1- CN các trường, SHCM cụm trường lần II
+ Đón đoàn kiểm tra của Tỉnh về kiểm tra TCQG và Đánh giá ngoài.
  + Thi HKPĐ cấp cụm huyện (10- 20/12)
 
Tháng 1/2016 + Kiểm tra TCQG, NVNH tại các trường đã đăng ký
+ Kiểm tra định kỳ cuổi kỳ I.  Báo cáo sơ kết học kỳ 1
+ Lập kế hoạch phát triển năm học 2016-2017
+ Kiểm tra sức khỏe học sinh và công tác Đoàn Đội trong trường học.(lần 1)
 
Tháng 2/2016 + Kiểm tra TCQG, NVNH tại các trường
+ OLYMPIC Tiếng Anh cấp trường, cụm trường.
 
Tháng 3/2016 + Kiểm tra TCQG, NVNH các đơn vị .
+ OLYMPIC tiếng Anh qua mạng cấp huyện
+ Thi kể chuyện về Bác Hồ với thiếu nhi cấp trường.
+ Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh, Toàn quốc tại Nghệ An.
+ Chấm SKKN cấp trường (20-30/3)
 
Tháng 4/2016 + Chấm SKKN cấp cụm trường và cấp huyện  (20-30/4)
+ Kiểm tra tự đánh giá thi đua theo cụm trường,
+ OLYMPIC tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh, cấp QG;
+ Sở Kiểm tra TCQG các trường đăng ký.
+ Kiểm tra sức khỏe học sinh và công tác Đoàn Đội trong trường học.(lần 2)
 
Tháng 5/2016 + Kiểm tra định kỳ cuổi năm học.
+ Phòng kiểm tra thẩm định thi đua các đơn vị .
+ Nghiệm thu chất lượng ,HTCTTH HS lớp 5 cho trường THCS (18- 22/5)
+ Tổng kết năm học (25-30/5)
 
Tháng 6,7/2016 + Tổng hợp kết quả báo cáo Phòng, Sở
+ Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè, tổ chức tập bơi cho học sinh.
+ Chuẩn bị công tác bồi dưỡng hè 2016
+ Tham gia tập huấn hè do Sở, Bộ triển khai
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔ LƯƠNG.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây