Thời khóa biểu năm học 2014-2015

     TRƯỜNG TH THỊNH SƠN             
                                                 THỜI KHOÁ  BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2014 – 2015 ( Thực hiện từ 5/9/2014)
Lớp
Thứ
1 A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B
  2 Chàocờ Chào cờ Chàocờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chàocờ Chàocờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
T Việt T Việt T Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Tậpđọc Tậpđọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc
T Việt T Việt T Việt Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Toán Toán Toán Toán Toán
Đạođức Đạođức Đạođức Tập đọc Tập đọc Tập đọc K.chuyện K.chuyện K.chuyện Đạođức Đạođức Đạo đức Đạo đức Đạo đức
  3 T Việt T Việt T Việt Anh văn Chính tả Thể dục Đạo đức Mỹ thuật Âm nhạc HĐTT HĐTT HĐTT Toán Khoahọc
T Việt T Việt T Việt Anh văn Toán T Việt* Toán Âm nhạc Mỹ thuật Toán Tậpđọc Toán Chính tả Khoahọc
Toán Toán Toán Thể dục Đạo đức Anhvăn L.Toán KNS TNXH LTVC LTVC LTVC TLV Toán
Tự học Tự học Tự học T Việt* HĐTT Anhvăn Chính tả TNXH KNS TLV Toán Khoahọc Kỹ thuật LT&C
  4 T Việt T Việt T Việt Âm nhạc T Việt* T Việt* Anh văn TNXH Tin học Thểdục TiếngAnh Tập đọc Chính tả Tập đọc
T Việt T Việt T Việt KNS Thể dục Mĩ thuật Anh văn Tập viết Tin học Khoahọc TiếngAnh Chính tả Khoahọc Toan
Toán Toán Toán Mỹ thuật Toán* Âmnhạc Tin học T Việt* Anh văn TiếngAnh Thể dục Toán Khoahọc TLV
Tự học Tự học Tự học TViệt* HĐTT KNS Tin học Thủ công Anh văn TiếngAnh Khoa học Tự học Lịch sử Kĩ thuật
  5 T Việt T Việt T Việt Tập đọc Tập đọc Tập đọc TNXH Anh văn Anh văn LTVC LTVC Tin học Toán Toán
T Việt T Việt T Việt Toán Toán Toán TNXH Anh văn Anh văn Toán Toán Tin học Toán* LT&C
Toán* Toán Toán TNXH Kểchuyện Kểchuyện Anh văn Tin học TNXH Toán* TLV TiếngAnh Tập đọc Chính tả
T Việt* T Việt* T Việt* Tập viết TNXH TNXH* Anh văn Tin học T Việt* Tự học Địa Tiếng anh Kểchuyện Kểchuyện
  6 T Việt T Việt T Việt Toán Toan* Toán TLV LT&C TLV Tin học Tiếng anh Khoa học Toán Toán
T Việt T Việt T Việt LT&C Thủ công TLV L.T việt Toán T Việt* Tin học Tiếng anh Toán TLV TLV
Toán Toán Toán Chính tả TNXH* Tập viết Toán Chính tả Toán Tiếng anh Tin học TLV LT&C T Việt*
HĐTT HĐTT HĐTT Kểchuyện T Việt* HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Tiếng anh Tin học Toán* HĐTT HĐTT
7                   
Sinh hoạt chuyên môn và hội họp
 
                                               Lưu ý: Các tiết có dấu * là các tiết ôn luyện thêm
 
TRƯỜNG TH THỊNH SƠN              
                                    THỜI KHOÁ  BIỂU BUỔI CHIỀU NĂM HỌC 2014 – 2015
                                                                                ( Thực hiện từ 05/9/2014)
                             Lớp                      
Thứ
1 A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B
  2 TiếngAnh Âm nhạc Thể dục Thể dục Thể dục Toán* Mĩthuật Thểdục Đạođức Toán Toán TiếngAnh Toán Toán*
TiếngAnh KNS Mỹ thuật Thủcông Tự học T Việt* Thểdục TiếngAnh Toán Toán* Chínhtả Kểchuyện Toán* Toán*
Toán Thủcông Âm nhạc Toán* TiếngAnh TNXH KNS Thể dục L.Toán TiếngViệt* Tiếngviệt* TiếngAnh T Việt* Lịch sử
T Việt* Mỹ thuật KNS T Việt* TiếngAnh HĐTT Thểdục TiếngAnh Chínhtả Chính tả Toán* Lịch sử Tự học Tự học
3 Âm nhạc Thể dục Toán* Đạo đức T Việt* Đạo đức Tập đọc Đạo đức Tập đọc Khoa học Kĩ thuật Mĩ thuật Tin học TiếngAnh
KNS TNXH Toán* Toán Mĩthuật Toán L.T.việt Toán L.T.việt Tập đọc Kểchuyện Thể dục Tin học TiếngAnh
T hể dục TNXH* T Việt* Chính tả Âmnhạc Chính tả Toán L.Toán Toán Lịch sử Thể dục KNS TiếngAnh Tin học
Mỹ thuật HĐTT T Việt* HĐTT KNS HĐTT Tự học Chính tả Tự học KC Lịch sử Thể dục TiếngAnh Tin học
 4  
Bồi dưỡng HSG và phụ đạo HSY
5 TNXH Toán* Thủ công Toán* Chính tả Toán LT&C Tập đọc LT&C Âm nhạc Mĩ thuật LTVC TD TiếngAnh
TNXH* Toán* T Việt* T Việt* Toán LTVC Toán L.T.việt Toán Mĩ thuật Âm nhạc Toán TiếngAnh TD
( KNS) T Việt* TNXH TNXH* LTVC Chính tả L.Toán Toán L.Toán KNS Khoa học   TLV Địa lý TiếngAnh
HĐTT T Việt* HĐTT HĐTT T Việt* Toán* Chính tả Tự học Chínhtả Thể dục KNS Toán* TiếngAnh Địa lý
6 Thủ công TiếngAnh TNXH* Toán TLV Thể dục T. viết TLV Thủcông Địa Lý TLV Âm nhạc TD Mĩ thuật
Toán* TiếngAnh HĐTT TLV Toán Thủcông Thủcông L.T việt Thể dục Toán Toán Kĩ thuật Âm nhạc KNS
T Việt* T Việt* TiếngAnh Tự học Tập viết Tự học T Việt* Toán Thể dục Kĩ thuật Toán* Địa lý Mỹ thuật Âm nhạc
T Việt* HĐTT TiếngAnh HĐTT HĐTT T Việt* Âmnhạc L.Toán Tập viết TLV Tự học TiếngViệt* KNS TD
 
                                                     Lưu ý: Các tiết có dấu * là các tiết ôn luyện thêm
 
 
                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
     TRƯỜNG TH THỊNH SƠN             
                                                 THỜI KHOÁ  BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2014 – 2015 ( Thực hiện từ 13/10/2014)
Lớp
Thứ
1 A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B
  2 Chàocờ Chào cờ Chàocờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chàocờ Chàocờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
T Việt T Việt T Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc
T Việt T Việt T Việt Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Toán Toán Toán Toán Toán
Đạo đức Đạo đức Đạo đức Tập đọc Tập đọc Tập đọc TĐ - KC TĐ-KC TĐ-KC Đ đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức
  3 T Việt T Việt Ng ngữ Thủ công Chính tả Tập đọc TNXH TNXH Tập đọc Ng ngữ Tập đọc Kểchuyện Toán Toán
T Việt T Việt Ng ngữ T. Việt* Toán Toán TNXH T Việt* Toán Ng ngữ LT&C Toán LT&C LT&C
Toán Toán T Việt * Ng ngữ Đạo đức Tập viết Thủ công Ng ngữ T Việt* Khoa học Toán LTVC Tập đọc Chính tả
Tự học Tự học Toán* Ng ngữ Kểchuyện T Việt* Tập viết Ng ngữ Tự học Khoa học KNS KNS Kĩ thuật KNS
  4 T Việt Âm nhạc T Việt Tập đọc Tập đọc Toán Ng ngữ Tập đọc Thể dục HĐTT Toán HĐTT Mĩ thuật Ng ngữ
T Việt KNS T Việt Toán Toán LT&C Thể dục Toán Ng ngữ Toán Chính tả Tập đọc Ng ngữ Mĩ thuật
Toán T Việt* Toán Tập viết LT&C Chính tả Ng ngữ Toán* Thể dục LT&C Toán * Toán Âm nhạc Ng ngữ
Toán* Toán* Toán* T Việt* KNS T Việt* Thể dục Chính tả Ng ngữ TLV T Việt* CTả Ng ngữ Âm nhạc
  5 HĐTT T Việt T Việt Âm nhạc Chỉnh tả Thể dục LT&C LT&C T Việt* Chính tả Ng ngữ Tin học Toán Tập đọc
KNS T Việt T Việt Thể dục Toán Âm nhạc Toán T Việt* KNS Toán Ng ngữ Tin học LT&C Toán
Thủcông Toán Toán KNS T Việt* KNS Chính tả Toán Tin học Toán* Kĩ thuật Ng ngữ TLV TLV
Tự học T Việt* T Việt* Thể dục TNXH TNXH* Toán* Tự học Tin học KNS Kểchuyện Ng ngữ T Việt* Kĩ thuật
  6 T Việt T Việt T Việt Toán T Việt* Thủ công TLV TLV Âm nhạc Tin học Mĩ thuật Khoa học Toán Toán
T Việt T Việt T Việt TLV Toán Toán* Toán Toán Mĩ thuật Tin học Âm nhạc Địa lý Toán* Toán*
Toán Toán Toán Tự học TNXH* T Việt* T Việt* T Việt* Ng ngữ Âm nhạc Tin học Mĩ thuật TLV TLV
HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Ng ngữ Mĩ thuật Tin học Âm nhạc HĐTT HĐTT
7                   
Sinh hoạt chuyên môn và hội họp
 
                                               Lưu ý: Các tiết có dấu * là các tiết ôn luyện thêm
 
TRƯỜNG TH THỊNH SƠN              
                                    THỜI KHOÁ  BIỂU BUỔI CHIỀU NĂM HỌC 2014 – 2015
                                                                                ( Thực hiện từ 13/10/2014)
                             Lớp                      
Thứ
1 A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B
  2 Ng ngữ HĐTT Mĩ thuật TNXH Thủ công Đạo đức Toán Ng ngữ Toán Thể dục Lịch sử Khoahọc Toán Toán
Ng ngữ Mĩ thuật Âm nhạc TNXH* T Việt* Toán Toán* Ng ngữ Toán* Thể dục Khoa học Kí thuật Toán* Toán*
Mĩ thuật Ng ngữ T Việt* KNS Toán* Chính tả Chính tả Thể dục Chính tả Ng ngữ Khoa học Lịch sử Địa lí Lịch sử
Ân nhạc Ng ngữ KNS Mỹ thuật Tự học Kểchuyện Đạo đức Thể dục Đạo đức Ng ngữ Tự học Tự học Tự học Tự học
3 T Việt* T Việt T Việt Đạo đức Thể dục T Việt* Tập đọc Toán TNXH Toán Thể dục Ng ngữ Tin học Khoahọc
Thể dục T Việt T Việt Toán T Việt* Thể dục Toán Toán* TNXH Toán* Ng ngữ Thể dục Tin học Khoahọc
KNS Toán* Toán Chính tả Thể dục TNXH T Việt* Chính tả Thủcông Tập đọc Thể dục Ng ngữ Khoa học Tin học
T Việt* Tự học Tự học Kchuyện KNS Toán* Tự học Đạo đức Tập viết Kể chuyện Ng ngữ Thể dục Khoa học Tin học
 4  
Bồi dưỡng HSG và phụ đạo HSY
5 T Việt Toán T Việt* Toán* Ng ngữ KNS Mĩ thuật TNXH LT&C Lịch sử LT&C LT&C Lịch sử LT&C
T Việt T Việt* Thể dục LT&C Ng ngữ Mĩ thuật Âmnhạc KNS Toán Địa lí TLV Toán Kểchuyện T. Việt*
Toán KNS TNXH Chính tả Âm nhạc Ng ngữ T Việt*  Mĩ thuật Chính tả LT&C Toán TLV Chính tả Địa lí
T Việt* Thủ công TNXH* T Việt* Mĩ thuật Ng ngữ KNS Âm nhac Toán* Tự học Địa lí Toán* KNS Kchuyện
6 T Việt* T Việt* KNS Toán TLV Toán Ng ngữ Tin học TLV T Việt* TLV TLV Thể dục Ng ngữ
TNXH TNXH Thủ công Toán* Toán* TLV Ng ngữ Tin học Toán Toán Toán Toán Ng ngữ Thể dục
TNXH* Thể dục Tự học T Việt* Tập viết Tự học Tin học Tập viết T Việt* Kí thuật Toán* T Việt* Thể dục Ng ngữ
Toán* TNXH* HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Tin học Thủ công HĐTT TLV HĐTT Toán* Ng ngữ Thể dục
 
                                                     Lưu ý: Các tiết có dấu * là các tiết ôn luyện thêm
 
 
                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
:p>
 
     TRƯỜNG TH THỊNH SƠN             
                                                 THỜI KHOÁ  BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2014 – 2015 ( Thực hiện từ 13/10/2014)
Lớp
Thứ
1 A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B
  2 Chàocờ Chào cờ Chàocờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chàocờ Chàocờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
T Việt T Việt T Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc
T Việt T Việt T Việt Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Toán Toán Toán Toán Toán
Đạo đức Đạo đức Đạo đức Tập đọc Tập đọc Tập đọc TĐ - KC TĐ-KC TĐ-KC Đ đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức
  3 T Việt T Việt Ng ngữ Thủ công Chính tả Tập đọc TNXH TNXH Tập đọc Ng ngữ Tập đọc Kểchuyện Toán Toán
T Việt T Việt Ng ngữ T. Việt* Toán Toán TNXH T Việt* Toán Ng ngữ LT&C Toán LT&C LT&C
Toán Toán T Việt * Ng ngữ Đạo đức Tập viết Thủ công Ng ngữ T Việt* Khoa học Toán LTVC Tập đọc Chính tả
Tự học Tự học Toán* Ng ngữ Kểchuyện T Việt* Tập viết Ng ngữ Tự học Khoa học KNS KNS Kĩ thuật KNS
  4 T Việt Âm nhạc T Việt Tập đọc Tập đọc Toán Ng ngữ Tập đọc Thể dục HĐTT Toán HĐTT Mĩ thuật Ng ngữ
T Việt KNS T Việt Toán Toán LT&C Thể dục Toán Ng ngữ Toán Chính tả Tập đọc Ng ngữ Mĩ thuật
Toán T Việt* Toán Tập viết LT&C Chính tả Ng ngữ Toán* Thể dục LT&C Toán * Toán Âm nhạc Ng ngữ
Toán* Toán* Toán* T Việt* KNS T Việt* Thể dục Chính tả Ng ngữ TLV T Việt* CTả Ng ngữ Âm nhạc
  5 HĐTT T Việt T Việt Âm nhạc Chỉnh tả Thể dục LT&C LT&C T Việt* Chính tả Ng ngữ Tin học Toán Tập đọc
KNS T Việt T Việt Thể dục Toán Âm nhạc Toán T Việt* KNS Toán Ng ngữ Tin học LT&C Toán
Thủcông Toán Toán KNS T Việt* KNS Chính tả Toán Tin học Toán* Kĩ thuật Ng ngữ TLV TLV
Tự học T Việt* T Việt* Thể dục TNXH TNXH* Toán* Tự học Tin học KNS Kểchuyện Ng ngữ T Việt* Kĩ thuật
  6 T Việt T Việt T Việt Toán T Việt* Thủ công TLV TLV Âm nhạc Tin học Mĩ thuật Khoa học Toán Toán
T Việt T Việt T Việt TLV Toán Toán* Toán Toán Mĩ thuật Tin học Âm nhạc Địa lý Toán* Toán*
Toán Toán Toán Tự học TNXH* T Việt* T Việt* T Việt* Ng ngữ Âm nhạc Tin học Mĩ thuật TLV TLV
HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Ng ngữ Mĩ thuật Tin học Âm nhạc HĐTT HĐTT
7                   
Sinh hoạt chuyên môn và hội họp
 
                                               Lưu ý: Các tiết có dấu * là các tiết ôn luyện thêm
 
TRƯỜNG TH THỊNH SƠN              
                                    THỜI KHOÁ  BIỂU BUỔI CHIỀU NĂM HỌC 2014 – 2015
                                                                                ( Thực hiện từ 13/10/2014)
                             Lớp                      
Thứ
1 A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B
  2 Ng ngữ HĐTT Mĩ thuật TNXH Thủ công Đạo đức Toán Ng ngữ Toán Thể dục Lịch sử Khoahọc Toán Toán
Ng ngữ Mĩ thuật Âm nhạc TNXH* T Việt* Toán Toán* Ng ngữ Toán* Thể dục Khoa học Kí thuật Toán* Toán*
Mĩ thuật Ng ngữ T Việt* KNS Toán* Chính tả Chính tả Thể dục Chính tả Ng ngữ Khoa học Lịch sử Địa lí Lịch sử
Ân nhạc Ng ngữ KNS Mỹ thuật Tự học Kểchuyện Đạo đức Thể dục Đạo đức Ng ngữ Tự học Tự học Tự học Tự học
3 T Việt* T Việt T Việt Đạo đức Thể dục T Việt* Tập đọc Toán TNXH Toán Thể dục Ng ngữ Tin học Khoahọc
Thể dục T Việt T Việt Toán T Việt* Thể dục Toán Toán* TNXH Toán* Ng ngữ Thể dục Tin học Khoahọc
KNS Toán* Toán Chính tả Thể dục TNXH T Việt* Chính tả Thủcông Tập đọc Thể dục Ng ngữ Khoa học Tin học
T Việt* Tự học Tự học Kchuyện KNS Toán* Tự học Đạo đức Tập viết Kể chuyện Ng ngữ Thể dục Khoa học Tin học
 4  
Bồi dưỡng HSG và phụ đạo HSY
5 T Việt Toán T Việt* Toán* Ng ngữ KNS Mĩ thuật TNXH LT&C Lịch sử LT&C LT&C Lịch sử LT&C
T Việt T Việt* Thể dục LT&C Ng ngữ Mĩ thuật Âmnhạc KNS Toán Địa lí TLV Toán Kểchuyện T. Việt*
Toán KNS TNXH Chính tả Âm nhạc Ng ngữ T Việt*  Mĩ thuật Chính tả LT&C Toán TLV Chính tả Địa lí
T Việt* Thủ công TNXH* T Việt* Mĩ thuật Ng ngữ KNS Âm nhac Toán* Tự học Địa lí Toán* KNS Kchuyện
6 T Việt* T Việt* KNS Toán TLV Toán Ng ngữ Tin học TLV T Việt* TLV TLV Thể dục Ng ngữ
TNXH TNXH Thủ công Toán* Toán* TLV Ng ngữ Tin học Toán Toán Toán Toán Ng ngữ Thể dục
TNXH* Thể dục Tự học T Việt* Tập viết Tự học Tin học Tập viết T Việt* Kí thuật Toán* T Việt* Thể dục Ng ngữ
Toán* TNXH* HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Tin học Thủ công HĐTT TLV HĐTT Toán* Ng ngữ Thể dục
 
                                                     Lưu ý: Các tiết có dấu * là các tiết ôn luyện thêm
 
 
                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

 
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây